Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Isotek Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
  w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS  000001557, REGON 630753045, NIP 7821595788    (zwana dalej: Isotek). Dane kontaktowe: isotek@isotek.com.pl,  nr telefonu +48 61 835 08 50.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,f RODO w celu zawarcia przez Pana/Panią z Isotek umowy o świadczenie usług lub dostawę towarów oferowanych przez Isotek
  i wykonania zawartej z Isotek umowy o świadczenie usług lub dostawę towarów oferowanych przez Isotek, a także wykonania ciążących na Isotek obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu, czyli oferowania Panu/Pani towarów i usług na podstawie Pani/Pana zgody, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 3. Isotek jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, wspierającymi nas w wykonywaniu usług i procesie obsługi klienta, podmiotom prowadzącym działalność kurierską i pocztową a także podmiotom, które przetwarzają w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy prawnicze i informatyczne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej z Isotek Umowy
  o świadczenie usług lub dostawę towarów oferowanych Isotek, w związku z którą Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń
  z tytułu zawartej z Isotek umowy. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pan/Pani dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Isotek umowy o świadczenie usług lub dostawę towarów oferowanych przez Isotek, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Isotek działań na Pana/Pani żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Isotek ciążącego na Isotek obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ISOTEK Spółka z o.o.
ul. Św. Szczepana 57
61-465 Poznań

T: +48 61 835 08 50
isotek@isotek.com.pl

NIP: PL 7821595788
REGON: 630753045
KRS: 0000001557
BDO: 000032670

Kapitał zakładowy: 120 000,00 zł

Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.
SWIFT: PPABPLPK
Konto PLN:
PL30 1750 1019 0000 0000 0175 1708
Konto EUR:
PL02 1750 1019 0000 0000 0175 1727